AG Statūti

 

Biedrības  „Antiglobālisti” statūti.

  1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Antiglobālisti” (turpmāk tekstā Biedrība).

 

  1. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Globalizācijas negatīvo procesu analīze, publiskošana un ietekmēšana;

2.1.2. Sabiedrības ekonomisko, sociālo, kultūras un politisko procesu pētīšana, veicināšana un uzlabošana;

2.1.3. Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizstāvēšana.

 

  1. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

  1. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, iesniedzot Biedrības valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu, kuru ir izstrādājusi Biedrības valde.

4.2. Pēc pieteicēja uzņemšanas biedrībā, pieteicējs kļūst par Biedrības biedra kandidātu ar pārbaudes laiku seši mēneši. Šajā laika posmā biedra kandidātam ir jāiepazīstas ar Biedrības uzbūvi, vēsturi, statūtiem, programmatiskām un ideoloģiskām nostādnēm, kā arī aktīvi jāpiedalās Biedrības darbā. Kandidātam ir visas tās pašas tiesības un pienākumi Biedrībā, kā biedriem, izņemt lemšanas tiesības. Pēc sešu mēnešu pārbaudes laika beigām valde lemj par kandidāta uzņemšanu Biedrībā, vai atteikumu.

4.3. Lēmumu par pieteicēja uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Valde informē pieteicēju par uzņemšanu biedrībā, vai motivētu atteikumu piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.5 No Biedrības izslēgtais vai aizgājušais biedrs atpakaļ Biedrībā netiek pieņemts.

4.6. Biedrs vai biedra kandidāts var jebkurā brīdī izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.7.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.7.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.7.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.7.4. biedrs bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Biedrības rīkotos pasākumus;

4.7.5. biedrs izrāda necieņu citiem Biedrības biedriem, dezorganizē Biedrības darbu, veido intrigas un šķelšanos starp Biedrības biedriem, pārkāpj vispārpieņemtas morāli – ētiskas normas;

4.7.6. biedrs savā komunikācijā pauž idejas, kuras ir pretrunā Biedrības ideoloģijai vai programmatiskām nostādnēm, publiski kritizē un ceļ neslavu Biedrībai un tās vadībai, veic citas darbības, kuras diskreditē Biedrību.

4.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izskata un pieņem valde.

 

 

– 2 –

  1. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevuma realizēšanu;

5.2.4. piedalīties Biedrības rīkotos pasākumos, sapulcēs un piketos.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

 

  1. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedrības valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienību nolikumi, ko apstiprina Biedrības valde.

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru kopsapulces kompetencē ir Biedrības statūtu grozījumu veikšana, valdes ievēlēšana un jautājumi, kurus regulē Latvijas likumdošana.

7.3. Biedru sapulcēs ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri un biedru kandidāti. Biedri un biedru kandidāti var piedalīties biedru sapulcēs tikai personīgi.

7.4. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.5. Biedru sapulces var tikt sasauktas pēc valdes vai valdes priekšsēdētāja iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk, kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Biedru kopsapulce tiek sasaukta ne vēlāk, kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk, kā puse no biedriem.

7.8. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, viena mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Biedru sapulču lēmumi ir pieņemti ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.

7.10. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to kopsapulcē nobalso vairāk kā divas trešdaļas biedru.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kura sastāv no trīs valdes locekļiem (valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un valdes locekļa).

8.2. Par valdes locekli var kļūt jebkurš Biedrības biedrs, kuru ievēl Biedrības  kopsapulcē.

 

– 3 –

8.3. Valde var tikt ievēlēta biedru kopsapulcei balsojot par valdes sarakstu kopumā, vai atsevišķi ievēlot katru valdes locekli.

8.4. Iepriekšējā Biedrības valde tiek automātiski atsaukta līdz ar jaunās valdes ievēlēšanu.

8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. Biedrību prioritāri pārstāv valdes priekšsēdētājs. Viņa prombūtnes laikā Biedrību pārstāv valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valdes priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā Biedrību pārstāv trešais valdes loceklis.

8.6. Valdes priekšsēdētājs organizē valdes darbu.

8.7. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kuri nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.

8.8. Valdes locekļi var pildīt savus pienākumus par atlīdzību.

 

  1. nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk, kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedru nauda.

10.1. Biedru naudas minimālo apmēru uz sekojošo kalendāro gadu nosaka biedru sapulce katra gada nogalē vai gada sākumā.

10.2. Biedru naudu maksā Biedrības biedri un biedru kandidāti.

 

11.nodaļa. Vispārīgi jautājumi.

11.1. Jebkurā Biedrības valdes vai Biedrības sapulces balsošanā ir tikai divas izvēlnes – „Par” un „Pret” (nav izvēlnes „Atturas”).

11.2. Biedrības nosaukums, nospraustie mērķi, darbības virziens un ideoloģija paliek nemainīgi laika gaitā.

11.3. Darba valoda Biedrības sapulcēs ir latviešu valoda.

 

Statūtu grozījumi veikti Biedrības biedru kopsapulcē, Rīgā, 2016.gada 12.martā.

 

Paraksti:

  2 Responses to “AG Statūti”

  1. Labdien! Kāds ir biedru naudas apmērs?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.