Apr 182017
 

Šorīt, 18.aprīlī Andris Orols Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A iesūdzēja Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūru, jo tās darbinieki atteicās uzsākt kriminālprocesu neslavas celšanas lietā pamatojoties uz Krimināllikuma 157.pantu.

Portālā www.draugiem.lv kāds „Valdis Wanags” pirms dažiem mēnešiem bija ievietojis apmelojošu rakstu, kurā cēla neslavu antiglobālistu vadītājam Andrim Orolam un viņa domubiedriem, nosaucot tos par pretvalstiskiem bandītiem (bruņotu grupu), kuru „mērķis ir izraisīt haosu un nekārtības” un „vērsties pret Latvijas valsts drošību”.

„Valdis Wanags” savā rakstā Andri Orolu un antiglobālistus nosauc par „nacistiskā kremļa brīvprātīgajime izpalīgiem un pakalpiņiem”, „Latvijas valsts un tautas ienaidniekemi”, kā arī piedēvējis antiglobālistiem veselu virkni citu melīgu un absurdu apzīmējumu.

Valsts Kriminālpolicija un Latgales priekšpilsētas prokuratūra atteicās uzsākt kriminālprocesu, jo nesaskatot raksta autora – „Valda Wanaga” rīcībā „noziedzīga nodarījuma sastāva”.

Andris Orols savā iesniegumā tiesai raksta:

„Esmu sabiedriski un politiski aktīvs – esmu divas reizes bijis deputāta kandidāts Saeimas vēlēšanās. Manis norādītā persona – „Valdis Wanags” izplatot melus par mani un maniem domubiedriem (ceļot neslavu) dezorientē varbūtējos vēlētājus un noskaņo viņus neatbalstīt un nevēlēt par mani Saeimas vai Pašvaldību vēlēšanās. Šāds „Valdis Wanags” nav vienīgais, kurš izplata dažāda veida melus un šo personu ļaunprātīgā publikā darbība ietekmē Latvijas iedzīvotāju prātus un līdz ar to ietekmē vēlēšanu rezultātus. Šādai melu izplatīšanai ir nopietnas publiskas sekas.

Neapturot neslavas cēlāja darbību un nesaucot viņu pie atbildības Valsts policija un Prokuratūra kļūst līdzatbildīgi neslavas cēlāja noziedzīgajā nodarījumā un veicina šādu pretlikumīgu darbību pastāvēšanu un izplatību.

Ja tiesības sargājošās iestādes ignorē likumus, un nesauc pie atbildības manis apmelotāju – neslavas cēlāju, tad Krimināllikuma 157.pants kļūst deklaratīvs un bezjēdzīgs.

Uzskatu, ka tie Valsts policijas un Prokuratūras darbinieki, kuri atteica kriminālprocesa uzsākšanu, vai nu nevēlas strādāt, vai kaut kādu iemeslu vadīti piesedz „Valdi Wanagu”, ļaujot viņam netraucēti izplatīt apmelojumus un celt neslavu par Latvijas iedzīvotājiem.”

…………………………………………………………………………………………

Dokumenti un pārējā informācija – 

Administratīvā rajona tiesai

Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007

 

Iesniedzējs: Andris Orols, p.k.170163-11219

Grīšļu iela 10, Rīga, LV-1035

T: 29152159, antiglobalisti@inbox.lv

Rīga, 2017.gada 18.aprīlīs

Iesniegums

Es, Andris Orols, saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 7.pantu, sūdzu tiesā LR Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūru sakarā ar izvairīšanos no savu pienākumu pildīšanas – atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

Interneta vietnē www.draugiem.lv persona „Valdis Wanags” ir publicējis mani apmelojošu rakstu, kura saturs man ceļ neslavu.

2017.gada 2.februārī esmu iesniedzis LR Valsts policijā iesniegumu (pielikums 1) par neslavas celšanu pret mani pamatojoties uz Krimināllikuma 157.pantu.

Uz savu iesniegumu esmu saņēmis atteikumu no LR Valsts policijas uzsākt kriminālprocesu (pielikums 2).

Atteikumu esmu pārsūdzējis Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūrā (pielikums 3).

Esmu saņēmis arī atbildi no šīs prokuratūras, kurā atteikts uzsākt kriminālprocesu (pielikums 4).

 

Izvērtējot prokurora Kristapa Breša atbildi, kurā atteikts uzsākt kriminālprocesu (pielikums 4), ir redzams, ka:

 • nepastāv strīds par to, ka neslavas cēlājs „Valdis Wanags” ir identificējams;
 • nepastāv strīds par to, ka es – Andris Orols, it tieši tā persona, kuru „Valdis Wanags” apmelo un par kuru ceļ neslavu;
 • pastāv strīds par to, ka es, kā fiziska persona esmu cietušais;
 • pastāv strīds par Krimināllikuma 157.panta 2.daļā minētā jēdziena „neslava” izpratni.

 

Trešā punkta izvērsums.

Iesniegumus Valsts policijā un Prokuratūrā es iesniedzu kā privātpersona Andris Orols, nevis kā juridiska persona – biedrības „Antiglobālisti” pārstāvis (valdes priekšsēdētājs). Tas ir skaidri redzams gan iesniegumu noformējumā, gan saturā. Biedrības „Antiglobālisti” valdes paziņojums, kurš bija pievienots kā pielikums iesniegumam, ir domāts vienīgi kā ilustrācija, ka rakstā minētie „antiglobālisti” ir biedrības „Antiglobālisti” biedri, kurus es vadu, jo citus antiglobālistus es nevadu un man nav informācijas, ka Latvijā būtu vēl kādi antiglobālisti, kurus vadītu kāds cits Andris Orols. Šis pielikums bija domāts kā pierādījums manis identifikācijai – ka „Valda Wanaga” rakstā minētais „Andris Orols” esmu es, nevis kāds cits.

– 1 –

Prokurors Kristaps Bresis savā atbildē min varbūtību, ka „Valdis Wanags” ar „antiglobālistiem” ir domājis biedrību „Antiglobālisti”, bet „Valda Wanaga” rakstā par biedrībām nav runāts.

Prokurors Kristaps Bresis savā atbildē raksta, ka „par cietušo Krimināllikuma 157.panta izpratnē var būt tikai fiziska persona”. Es arī iesniedzu iesniegumu kā fiziska, nevis juridiska persona. Bet lasot augstākminēto likuma pantu „(1) Par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski (neslavas celšana), — (2) Par neslavas celšanu masu saziņas līdzeklī —”, mēs redzam tikai vārdu salikumu „otru personu”. Ja likumā nav speciāli izdalīta fizisko vai juridisko personu grupa, tātad likums attiecas gan uz fiziskām, gan juridiskām personām. Tas, manuprāt, liecina par prokurora Kristapa Breša paviršu un nedaudz dīvainu pieeju savam darbam, kad lasīts tiek viens, bet saskatīts pilnīgi kaut kas cits. Uzskatu, ka ar šiem skaidrojumiem esmu pilnībā apgāzis prokurora fantāzijas.

 

Ceturtā punkta izvērsums.

Prokurors Kristaps Bresis raksta, ka „krimināltiesībās un civiltiesībās neslavas celšana tiek interpretēta dažādi”.

Pirmkārt, runa ir par likumu, nevis dažādām jēdzienu un likumu interpretācijām. Likums ir primārais, nevis kāda fantāzijas par likumu.

Otrkārt, sevi par cietušo atzīstu es pats, jo tikai es varu izvērtēt – man tiek celta vai netiek celta neslava, es tieku vai netieku publiski apmelots. Neviens cits to nevar objektīvi izvērtēt, jo neviens cits nevar zināt lietas faktiskos apstākļus labāk par mani pašu. Tiesībsargājošās iestādes nevar atzīt mani par cietušo vai necietušo, tāpat kā to, vai man tiek celta neslava, vai netiek celta – to varu atzīt tikai es pats par sevi.

Sekojoši – šajā gadījumā fakta atzīšana, ka es esmu cietušais, vai neesmu cietušais – tā nav Valsts policijas vai Prokuratūras kompetence. Savā iesniegumā LR Policijai es izskaidroju – kā tieši izpaužas šī apmelošana un neslavas celšana, tāpēc ne Valsts policijai, ne Prokuratūrai nav iemesla atteikt uzsākt kriminālprocesu.

Ar vārdu salikumu „pretvalstiskā banda” es saprotu bruņotu grupu, kurai ir nodomi veikt kādas pretlikumīgas darbības pret valsti. Es sniedzu iesniegumu Kriminālpolicijai pamatojoties uz Krimināllikuma 157.pantu, nevis iesniegumu civiltiesā pamatojoties uz kādu civillikuma pantu.

Šādi „Valda Wanaga” apgalvojumi, ka es un manis vadītie antiglobālisti esam „nacistiskā kremļa brīvprātīgie izpalīgi un pakalpiņi – Latvijas valsts un tautas ienaidnieki !”, kā arī daudzi citi – ir meli un pilnīgs absurds. Šādi apgalvojumi ir klaji apmelojumi, veido man neslavu un absolūti nepamatoti kompromitē mani Latvijas iedzīvotāju acīs.

 

Par prokurora Kristapa Breša atbildē iekļautajām atsaucēm uz likumu komentāriem un juristu viedokļiem.

Kaut kad jel kādu personu teiktais vai interpretētais (piemēram, kādu likumu komentāri) nav vērtējami augstāk par likumu līdzīgi kā kaut kad notikušas jel kādas tiesas prāvas un to iznākumi (precedenti) nav vērtējami augstāk par pašu likumu.

Satversmes 91.pants garantē to, ka visi ir vienlīdzīgi likuma priekšā. Tas nozīmē, ka jel kādas citas personas likumu interpretācija vai komentāri ir vienlīdzīgi arī ar manu interpretāciju un komentāriem un nav par tiem pārāki. Arī atsauces uz jelkādiem iepriekš notikušiem tiesu procesiem un jelkādu juristu vai citu personu pausto citās lietās neattiecas uz konkrēto lietu.

– 2 –

Satversmes 92.pants garantē tiesības uz taisnīgu tiesu. Ja Satversmē minēta taisnīga tiesa, tas automātiski paredz arī netaisnīgu tiesu pastāvēšanu. Sekojoši – atsauce uz citiem tiesu procesiem nav korekta un neattiecas uz lietu, jo citas tiesas var būt arī nebijušas taisnīgas.

Esmu sabiedriski un politiski aktīvs – esmu divas reizes bijis deputāta kandidāts Saeimas vēlēšanās. Manis norādītā persona – „Valdis Wanags” izplatot melus par mani un maniem domubiedriem (ceļot neslavu) dezorientē varbūtējos vēlētājus un noskaņo viņus neatbalstīt un nevēlēt par mani Saeimas vai Pašvaldību vēlēšanās. Šāds „Valdis Wanags” nav vienīgais, kurš izplata dažāda veida melus un šo personu ļaunprātīgā publikā darbība ietekmē Latvijas iedzīvotāju prātus un līdz ar to ietekmē vēlēšanu rezultātus. Šādai melu izplatīšanai ir nopietnas publiskas sekas.

 

Neapturot neslavas cēlāja darbību un nesaucot viņu pie atbildības Valsts policija un Prokuratūra kļūst līdzatbildīgi neslavas cēlāja noziedzīgajā nodarījumā un veicina šādu pretlikumīgu darbību pastāvēšanu un izplatību.

Ja tiesības sargājošās iestādes ignorē likumus, un nesauc pie atbildības manis apmelotāju – neslavas cēlāju, tad Krimināllikuma 157.pants kļūst deklaratīvs un bezjēdzīgs.

Uzskatu, ka tie Valsts policijas un Prokuratūras darbinieki, kuri atteica kriminālprocesa uzsākšanu, vai nu nevēlas strādāt, vai kaut kādu iemeslu vadīti piesedz „Valdi Wanagu”, ļaujot viņam netraucēti izplatīt apmelojumus un celt neslavu par Latvijas iedzīvotājiem.

 

Prasība.

Uzskatu, ka Prokuratūras darbinieki ir nepamatoti atteikuši uzsākt kriminālprocesu. Lūdzu tiesu uzdot LR Prokuratūrai vai LR Valsts policijai uzsākt kriminālprocesu, atrast vainīgo un saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar LR likumdošanu un manis sākotnēji izvirzītajām prasībām attiecībā pret likumpārkāpēju.

 

Pielikumi:

1) Iesniegums LR policijā ar pielikumiem (kopijas, 6 lapas)

2) Atbilde no LR policijas (kopija, 1 lapa)

3) Iesniegums LR prokuratūrā (kopija, 1 lapa)

4) Rīgas pils. Latg. priekšp. prokurat. Lēmums Nr. N-223-2017-0-2071 no 27.03.2017 (kopijas, 2 lapas)

Ar cieņu, Andris Orols

…………………………………………………………………………………

Atbilde no Prokuratūras –

………………………

Iesniegums Valsts Kriminālpolicijā –

LR Galvenajai kriminālizmeklēšanas pārvaldes 1.nodaļai

(Noziegumu pret personu apkarošanas nodaļai)

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026

 

no Andra Orola, p.k. 170163-11219,

Grīšļu iela 10, Rīga, LV-1035,

andris.orols@gmail.com, tālr.: 29152159

 

2017.gada 2.februāris

 

Iesniegums

2017.gada 11.janvārī interneta vietnē http://www.draugiem.lv/blogs/?p=14769985 persona, kura sevi ir nosaukusi par Valdis Wanags , ir ievietojusi rakstu „Par kremļa propogandas brīvprātīgajiem izpalīgiem jeb par Latvijas valsts ienaidniekiem!”.

 

Šajā rakstā tieku apmelots es, Andris Orols, kā arī manis vadītās organizācijas – biedrība „Antiglobālisti” un politiskā partija „Suverenitāte” (partijai noris likvidēšanas process) un šo organizāciju biedri. Raksts publicēts masu saziņas līdzeklī www.draugiem.lv un tajā tiek apzināti celta neslava, kas atbilst noziedzīga nodarījuma pazīmēm (LR Krimināllikuma 157.pants (Neslavas celšana) 1. un 2.daļa).

Skaidrojošā daļa.

1) Esmu biedrības „Antiglobālisti” un politiskās partijas „Suverenitāte” valžu priekšsēdētājs. Latvijā nav cita Andra Orola, kurš būtu antiglobālistu vadītājs, tāpēc viennozīmīgi secināms, ka Valda Wanaga rakstītais attiecas tieši uz mani. Par to var pārliecināties arī interneta vietnē www.google.lv meklējot informāciju, kura saistīta ar vārdu un uzvārdu „Andris Orols” – https://www.google.lv/?gws_rd=ssl#q=Andris+Orols

2) Valdis Wanags nosauc antiglobālistus par bandu un mani par bandas vadītāju. Skaidrojumu par terminu „banda” sniedz LR Krimināllikums (Banda – vairāk nekā divu cilvēku apvienošanās organizētā, ar ieroci bruņotā grupā (bandā) noziegumu izdarīšanai (LR Krimināllikums 224.pants. Bandītisms)).

Šim Valda Wanaga apgalvojumam nav pierādījumu.

3) Es ar saviem domubiedriem neesam „nacistiskā kremļa brīvprātīgie izpalīgi un pakalpiņi – Latvijas valsts un tautas ienaidnieki !”. Šim apgalvojumam arī nav nekādu pierādījumu.

4) Mēs neesam antisociāli un pretvalstiski elementi – tas ir raksta autora izdomājums.

5) Antiglobālisti vienmēr ir atzinuši, ka Latvija ir bijusi neatkarīga, bet raksta autors apgalvo, ka mēs nekad neesot atzinuši Latvijas valsts neatkarību.

– 1 –

6) Valdis Wanags apgalvo, ka antiglobālisti vēršas pret Latvijas valsts drošību. Tieši pretēji – mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka valsts drošība ir absolūti nepieciešama.

7) Ne es, ne manis vadītie antiglobālisti nesadarbojas ne ar kādām krievu savienībām, neizplata kremļa ideoloģiju un propagandu, nevēlamies izraisīt haosu un nekārtības – tie ir klaji meli.

8) Valdis Wanags savam apmelojošajam rakstam ir pievienojis arī politiskas partijas „Suverenitāte” valdes jauno sarakstu (Pielikums 1) un nosaucis attēlā redzamās personas par pretvalstiskās bandas priekšniekiem. Šis apgalvojums arī neatbilst patiesībai. Pieļauju, ka tuvākajā laikā Kriminālpolicijā ar iesniegumiem par apmelošanu un neslavas celšanu var vērsties arī pārējie divpadsmit politiskās partijas „Suverenitāte” valdes locekļi.

Uzskatu sevi par cietušo, lūdzu Kriminālpoliciju uzsākt lietu, atrast šo personu un saukt pie atbildības atbilstoši LR Krimināllikuma 157.pantam.

Raksta autora Valda Wanaga apmelojumi ir būtiski, tie grauj manu publisko tēlu un var nopietni ietekmēt manu politisko nākotni. Viņš pats savā rakstā atzīst, ka šis raksts nav vienīgais – viņš esot izplatījis šādus apmelojumus vairākkārtīgi. Uzskatu, ka raksta autoram ir publiski jāatvainojas par savu rīcību, kā arī jāatzīst savi apmelojumi. Man ir nodarīts morālais kaitējums, tāpēc kā kompensāciju par man celto neslavu vēlos no viņa saņemt 10.000 eur (desmit tūkstošus euro).

 

Pielikumi:

Pielikums 1. Valda Wanaga raksts no www.draugiem.lv   (2 lapas) (kopija)

Pielikums 2. Biedrības „Antiglobālisti” valdes lēmums (22.01.2017) (1 lapa)

Pielikums 3. Biedrības „Antiglobālisti” reģistrācijas apliecība un izziņa ar izpildinstitūcijas sastāvu (3 lapas) (kopija)

Andris Orols

………………………………………………………………………….

Valda Wanaga raksts (2017.gada 11.janvāris)

Adrese – http://www.draugiem.lv/blogs/?p=14769985

Valdis  11. jan 03:11 · Aptuvenais lasīšanas ilgums – 2 min
 
Par kremļa propogandas brīvprātīgajiem izpalīgiem jeb par Latvijas valsts ienaidniekiem!
Esmu jau sen teicis vienmēr un visur,ka tā saucamā antiglobālistu bandele ar Andri Orolu priekšgalā ir nacistiskā kremļa brīvprātīgie izpalīgi un pakalpiņi – Latvijas valsts un tautas ienaidnieki ! 
Šie antisociālie un pretvalstiskie marginālie elementi nekad nav atzinuši Latvijas valsts neatkarību,Latvijas piederību starptautiskām organizācijām,kā ES u.c. Ar lielu niknumu un nicinājumu,kas pārņemts no reakcionārajiem “krievu” pasaules ideologiem,antiglobālisti vēršas pret Latvijas valsts drošību – pret Latvijas dalību NATO-drošības aliansē.Orols un viņa antiglobālistu bandele visur izmanto iespējas,lai nomelnotu Latvijas valsti.Viens no veidiem,kā darbojās šī pretvalstiskā bandele ir,darbošanās  publiskajā vidē,gan anonīmi(tas gan notiek biežāk),kā arī dažreiz zem saviem īstajiem vārdiem.Aŗī šajā portālā var lasīt šīs pretvalstiskās bandas dažādus kremļa propogandas tekstus.Vispār,Orola un viņa pretvalstiskās bandas mērķis ir izraisīt haosu un nekārtības.Jāņem vērā tāds apstāklis,ka šī  antiglobālistu bandele sadarbojas ar krievu savienību kopējās akcijās,kā piemēram,var kopīgi startēt vēlēšanās.Tagad Orols ar saviem “politiskajiem”  margināļiem mēģina kaut ko uzburt jaunai partijai līdzigu,mēģina uz bēgļu rēķina “izbraukt” cauri un atrast muļķus,kuri iecels Orolu “saulītē”  par jaunās bandas bosu!
Vispār,šeit būs Jāņa Poļa pētījums,par antiglobālistiem un pārējiem…
.
.
Klāt vēl pievienoju sarakstu ar šiš pretvalstiskās bandas priekšniekiem! Savi “varoņi” ir jāzin!
.

 

 

  4 Responses to “Antiglobālistu līderis Andris Orols iesūdz tiesā prokuratūru”

 1. Andris Orols

  Melu un dažādu murgojumu izplatīšanās ir kā epidēmija.Ja tiesībsargājošās iestādes nepilda savas funkcijas, tad bezjēdzīgi visi tie likumi par goda un cieņas aizskaršanu, apmelošanu, neslavas celšanu. Kad viens puisis no Tukuma puses pirms gada publiskos komentāros aicināja citus bišku ietekmēt varbūtējos nelegālos imigrantus kaut kādā mājā, tad policija dažu stundu laikā atrada šo cilvēku. Šeit – pilnīga ”0” reakcijas. Varbūt tas “Valdis Wanags” ir viens no policistiem vai prokuratūras darbiniekiem, ja abas šīs instances neko negrib darīt?

  • Tādā policejiskā valstī kā Latvija, rakstītie likumi (arī Krimināllikums) nedarbojas. Kas ir policejiska valsts, kā arī kādas ir tādas policejiskas valsts pazīmes, ikviens var izlasīt politoloģijas lekciju apkopojumā, bet kas ir policisti, kādreiz zināja ikviens Latvijas knēvelis:
   ” — Un kas tie policisti tādi ir?
   — Bandīti! Goda vārds, bandīti!
   Pa īstam policistu pienākums ir pasargāt iedzīvotājus no laupītājiem, bet patiesībā viņi sargā tikai bagātniekus. Bet bagātnieki jau taisni ir paši īstenākie laupītāji. Tikai aplaupa viņi mūs, slēpdamies aiz likumiem, kurus paši izgudro. Bet kāda, pasakiet man, ir starpība, vai mani aplaupa pēc likuma vai bez likuma? Man taču alga viena! ©”

   Tādēļ mēģināt aizstāvēt savas likumīgās tiesības šādā policejiskā valstī, kurā pat policisti ar Krimināllikumu atslauka savas pēcpuses (varu pierādīt ar faktiem) ir neiespējami.
   Jēdziens „taisnīga tiesa” nav izprotams arī man. Vai tiesa, kurā soda piespriešanai tiek izmantoti DP bandītu pasūtīti (varu pierādīt) ”ekspertu” atzinumi, kuros izmantoti „ekspertu” pašizdomāti jēdzieni un formulējumi var būt taisnīga, ja tai pat laikā valstī ir spēkā likums kurā melns uz balta rakstīts ka tas un tas ir TAS, bet nevis CITS TAS par ko murgo kriminālie „eksperti”.
   Tiesībsargājošām iestādēm savulaik arī es uzdevu jautājumu – vai tiesa kurā tiek izmantoti DP pasūtīti un apzināti, vienojoties grupā, viltoti „ekspertu” atzinumi ir uzskatāma par taisnīgu. No IDB atbildi tā arī neesmu saņēmis.
   P.S. Sveiciens bandītiem no DP, kuri savulaik veica prettiesisku manis filmēšanu izrādīšanai pa TV, uzspļaujot vismaz diviem Krimināllikuma pantiem. Sveiciens valsts policijai un prokuratūrai – kura rīkojas kā bandīti, ignorējot spēkā esošos likumus un neaizmirstiet ka pasūtīti (pierādāms ikvienam, pat ja tas būtu ar balto biļeti) nepatiesi (salīdziniet formulējumus likumā un atzinumā) ekspertu, vienojoties grupā (trīs paraksti), atzinumi arī ir likumā paredzēta sodāma darbība!
   P.P.S. Melu un murgu epidēmijai kājas aug no pašām tiesībsargājošām iestādēm. Bija savulaik tāds kadrs – ne īsti policists ne īsti žurnālists – Kārlis Seržants, kurš regulāri pārkāpa (personīgi pārliecinājos, ka viņš bija tikai peška DP spēlītēs) Krimināllikuma atsevišķus pantus un visa „tauta” gavilēja par viņa prettiesiskajiem raidījumiem.

 2. tas Valdis Wanags takš nav vērā ņemams.

 3. Vai tad policija un prokuratūra ir uzskatāmas par valsts iestādēm, ka administratīvā tiesa var izskatīt pieteikumu pret tām ar lūgumu uzlikt par pienākumu ierosināt kriminālprocesu????
  Kāds jurists var pakonsultēt?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.