Feb 142014
 

Andris Orols    Kurp ved Latvijas iedzīvotājus globālajai pasaules elitei paklausīgās Saeimas partijas un to cilvēki? Tā nav pirmā reize pasaules vēsturē, kad pie varas atrodas cilvēki, kuri ar savu tautu veic dažādus sociālus eksperimentus bez pārējo sabiedrības locekļu piekrišanas. Viena no domām, uz kurām balstās šie censoņi ir – bērni ir valsts īpašums!

Mentāli slimi zombiji var atnākt uz jebkuru ģimeni un atņemt ģimenei bērnus pamatojoties uz citu mentāli slimu ”tautas pārstāvju” pieņemtiem likumiem. Un vecākiem nav tiesību aizsargāt savus bērnus pret šādu ”varas pārstāvju” rīcību, jo tā būtu pretošanās varas pārstāvjiem. Būtībā pareiza un cilvēcīga rīcība būtu nama saimniekam izvilkt zobenu un aizstāvēt savu ģimeni. Kā jūs domājat?

Vai neiespējami, ka politiķi un varu pārstāvji pierastajās aizkulišu sarunās savā negausīgajā alkatībā vienojušies par labvēlīgas augsnes radīšanu Latvijā, lai cilvēku tirdzniecības pasaules varenie savu kāro roku ieslidinātu arī Latvijas teritoriālajā telpā?

http://www.draugiem.lv/blogs/#/user/4349…

 

Šodien 13.februārī Saeimā 3. lasījumā tika skatīti labojumi likumā par Bāriņtiesu. Palasot pašu likumu un jaunākos grozījumus (t.i., papildinājumus) un tā – wecom to hell – bāriņtiesai tiek dota neierobežota vara un iespējas izlemt jebkura bērna un ģimenes turpmāko likteni.

Grozījumu teksts:

http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimali…

http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimali…

 

19.1 pants. Pieteikums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību:

(1) Ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu iemeslu dēļ nav iesniedzis bērna interesēs tiesai pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bāriņtiesa bērna interesēs iesniedz šo pieteikumu tiesai, ja:

1) pret bērnu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība vai vardarbīga kontrole;

2) saņemtas ziņas par iespējamu pret bērnu vērstu fizisko, seksuālo, psiholoģisko vai ekonomisko vardarbību vai vardarbīgu kontroli;

3) pret personu, kas pastāvīgidzīvo kopā ar bērnu, ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība;

4) saņemtas ziņas par iespējamu fizisko, seksuālo, psiholoģisko vai ekonomisko vardarbību pret personu, kas pastāvīgidzīvo kopā ar bērnu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pieteikumu iesniedz tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā konstatēts kāds no šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem vai kuras darbības teritorijā bērns dzīvo.

(3) Ja tiesas lēmumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību noteiktajā termiņā prasība nav celta, bāriņtiesa izvērtē bērna vecāka vai aizbildņa rīcības atbilstību bērna interesēm.”

Rodas jautājums – vai ekonomiska vardarbība skaitīsies arī “nepietiekama” kabatas nauda, ģimenes centieni izdzīvot no minimālās algas utt.? Kā un vai tiek definēts jēdziens “vardarbīga kontrole”, vai tas paliek bāriņtiesas kompetencē? Kas ir vardarbīga kontrole? 

http://likumi.lv/doc.php?id=139369

 

16.pants. Bāriņtiesas tiesības

6) veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes; pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus.

(bez atrunas par to, kādos gadījumos to var veikt. Tātād jebkurā laikā un uz jebkādu ziņu vai aizdomu pamata.)

18.pants. Bērna personisko interešu aizstāvība

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:

1) lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;

2) lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;

3) nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;

(Tātad bāriņtiesai (arī tās darbiniekiem vienpersoniski) ir tiesības neņemt vērā vecāku viedokli un lēmumu arī bez būtiska pamatojuma!)

 

23.pants. Vienpersoniska lēmuma pieņemšana

(3) Vienpersonisku lēmumu pieņem mutvārdos un 24 stundu laikā noformē rakstveidā, kā arī par to paziņo bērna vecākiem, aizbildnim vai audžuģimenei.

(5) Vienpersonisku lēmumu izpilda nekavējoties. Pieteikuma iesniegšana tiesā par šāda lēmuma atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur tā darbību. !!!!!

 

http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/kr…

 

UN TAGAD MĪĻIE, ESIET MODRI UN SARGIET SAVAS ĢIMENES UN BĒRNUS KĀ CIETOKSNĪ UN NECERIET UZ IERĒDŅU GODAPRĀTU – VIŅIEM TĀDA NAV !!!

Avots:   http://www.draugiem.lv/blogs/#/user/3482431/blog/?p=11485698

<iframe width=”480″ height=”360″ src=”//www.youtube.com/embed/uwFvt1Sxia0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

  One Response to “”Welcom to hell” – laipni lūgti ellē!”

 1. Dainis Grabovskis

  Smuks likums. Saa likuma ietvaros katrs ir balts kaa sniegs un melns kaa meknais velns. Ar to es gribu teikt, ka so likumu kads var groziit pec saviem ieskatiem.

  Ka piemeram, ar saa likum palidziibu var daudziem varas pretiniekiem aizbazt mutes.

  Nu tad es Jums teiksu, neceriet. Ja kads bazis savu degunuu, ne tur kur vinam tas jabaz…….

  Visu jums gaisu varas parstavi. Ari Jums ir berni. Un tiesi tapec, dariet visu, lai sadi likumi neparaaditos Lai miers uz zemes.

  Jauku Jums dienu.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.