Programma

 

Šī topošās politiskās partijas 4000 zīmju programma ir izdiskutēta un pieņemta biedrības „Antiglobālisti” biedru kopsapulcē 2013.gada 30.decembrī.  Ja šie nospraustie mērķi Tev ir pieņemami un Tu gribi būt nevis vienkāršs malā stāvētājs, bet darītājs – nāc mūsu pulkā! Kontakti: www.antiglobalisti.org, info@antiglobalisti.org, tālr.: 29152159.


„4000 zīmju programma”

Šī programma ir veidota Latvijas pamatnācijas un pilsoņu vairākuma interesēs.

Partijas darbības mērķis ir nacionālas, neatkarīgas un suverēnas Latvijas izveidošana, kurā suverēnā vara pieder valsts pilsoņiem.

Nauda un bankas

Nacionālās valūtas (lata) atjaunošana. Lata seguma un Latvijas Valsts Bankas statusa maiņa. Tautas bankas izveide. Iekšējās valūtas ieviešana. Privātu un ārzemju banku darbības ierobežošana un kontrole. Valsts uzņēmumu, pašvaldību, slimnīcu, skolu, pensiju u.c. banku konti nedrīkst atrasties privātās un ārzemju bankās. Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību veidošanās veicināšana. Latvijas zelts atrodas Latvijā.

Ekonomika

Vietējā tirgus aizsardzība. Vietējās ražošanas attīstība. Valsts lomas palielināšana ekonomikā. Valsts nodarbojas ar uzņēmējdarbību un veido darbavietas. Valsts enerģētiskā neatkarība. Jaunu enerģijas iegūšanas veidu ieviešana. Izdzīvošanas minimums un minimālā alga atbilstoša dzīves dārdzībai. Ostas, dzelzceļš u.c. stratēģiski objekti pieder valstij.

Lauksaimniecība

Zeme un meži pieder tikai valstij un Latvijas pilsoņiem. Veselībai nelabvēlīgas pārtikas ražošanas un izplatīšanas ierobežošana. Valsts prioritāte – bioloģiskā lauksaimniecība.

Nodokļi un kredīti

Valsts un pašvaldību parādus atdod tās konkrētās personas, kuras šos līdzekļus ir aizņēmušās bez referendumiem, kā arī tās personas, kuras tos ir saņēmušas. Pārējiem valsts iedzīvotājiem šie parādi nav saistoši. Hipotekāro kredītu ņemšanas gadījumos par ķīlu kalpo pats ķīlas objekts. Citu personu galvojumi un līdzatbildība nav pieļaujami. Bezprocentu kreditēšanas sistēmas ieviešana. Uzņēmējdarbību veicinoša nodokļu politika. Nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana. Progresīvā nodokļa ieviešana.

Valsts pārvalde

Latvijas pilsoņi ir tiesīgi paši noteikt valsts pārvaldei nepieciešamo institūciju un darbinieku skaitu, kā arī tiem pienākošos atalgojumu. Latvijas pilsoņi ievēl un atceļ lēmējvaru, izpildvaru un tiesu varu. Latvijas pilsoņiem ir tiesības atcelt no amata konkrētas amatpersonas. Valsts pārvaldē strādājošie nes pilnu individuālu atbildību par savu darbu. Opozīcijas deputāti vada revīzijas un audita komisijas. Valsts pārvalde ir caurspīdīga.

Valsts drošība

Valsts aizsardzību nodrošina Latvijas armija un Latvijas pilsoņi. Valsts dalība militārajās aktivitātēs, kurām ir okupējošs raksturs, ir pieļaujama tikai ar tautas vairākuma akceptu. Draudu novēršana, kuri var rasties no personu datu elektroniskas apkopošanas. .Masveida imigrācijas nepieļaušana. Čekas maisu atvēršana.

Vēlēšanas

Vēlēšanu likuma maiņa. Procentu barjeras atcelšana. Partijas deputātam mainot partejisko piederību tiek zaudēts deputāta mandāts. Balotēties vēlēšanās var no politiskas partijas, sabiedriskas organizācijas sarakstiem, gan individuāli. CVK ievēl, kontrolē un atceļ Latvijas pilsoņi. Tautas nobalsošanai var nodot pilnīgi visus likumus un starptautiskus līgumus. Valstī vismaz reizi gadā tiek veidotas tautas nobalsošanas par valstiski svarīgiem jautājumiem. Jebkuras izmaiņas likumos ir pieņemtas, ja par to ir nobalsojusi vairāk nekā puse nobalsojušo.

Tieslietas

Jaunas Satversmes sapulces sasaukšana. Iekšlietu un tieslietu sistēmas reforma. Tiesneši tiek ievēlēti uz laiku. Tiesneši nes pilnu personīgu atbildību par savu darbu. Tiesībsargu pilnvaru palielināšana. Caur Tiesībsargiem tauta var realizēt savu gribu un tiesības. Tiesībsargus ievēl un atceļ tauta. Tiesu izpildītāju darbības ierobežošana.

Ārlietas

Latvijas izstāšanās no ES. Latvijai neizdevīgu starptautisku līgumu atcelšana.

Ģimene

Valsts aizsargā tradicionālu ģimeni. Bāriņtiesu un sociālo darbinieku pilnvaru ierobežošana. LGBT (lesbiešu, geju, biseksuāļu, transvestītu) publisku aktivitāšu ierobežošana.

Sociālie jautājumi

Reformas sociālā nozarē. Pensiju indeksācija katru gadu. Viens vecuma pensiju līmenis. Pensija nevar būt mazāka par iztikas minimumu. Pensija nav apliekama ar nodokļiem

Izglītība, zinātne, kultūra

Valsts skolās un pirmsskolas mācību iestādēs nodarbības notiek latviešu valodā. Reformas izglītības sistēmā. Zinātne saistīta ar tautsaimniecību. Latvisko tradīciju un kultūras popularizēšana.

Medicīna

Visiem pieejami bezmaksas minimālie medicīnas pakalpojumi. Valsts kontrole pār medikamentu cenām, medikamentu ražošanu, iepirkšanu un realizēšanu.

P.S. Pēdējā programmas redakcija ir izdarīta 12.03.2016 biedrības ”Antiglobālisti” kopsapulcē.

…………………………………………………………………………………………………….

Šīs  biedrības ”Antiglobālisti” programmas pamatnostādnes tika noformulētas un pieņemtas iepriekš – 2010.gada 21.maijā.

1)      Smagi ekonomiski noziegumi pret Latvijas valsti un tautu tiek pielīdzināti valsts nodevībai. Tiem tiek piemēroti bargi cietumsodi ar īpašumu un naudas līdzekļu pilnīgu konfiskāciju un piespiedu darbu soda izciešanas vietās. Nāvessoda, kā augstākā soda mēra, atjaunošana.

2)      Latvijas „Nirnbergas” procesa ierosināšana pret personām, kuru darbības vai bezdarbības dēļ, pēdējo 20 gadu laikā, tieši vai netieši notika Latvijas tautsaimniecības sagraušana, valsts izzagšana un tādu politisku lēmumu pieņemšana, kas kaitē Latvijas valstij un tautai. Šiem noziegumiem nepastāv noilgums.

3)      Katrs deputāts, ierēdnis un amatpersona individuāli nes pilnu administratīvu, kriminālu un politisku atbildību par savu rīcību. Balsojumi valsts un pašvaldību līmenī ir atklāti, to rezultāti (ieskaitot katra deputāta pozīciju katrā jautājumā) ir publiski pieejami vēlētājiem.

4)      Katrs deputāts ir atsaucams pirms termiņa (grozījumi Satversmes 14.pantā). Gadījumos, kad deputāts maina savu partejisko piederību, kļūst bezpartejisks vai nepilda savus priekšvēlēšanu solījumus, viņš zaudē savu deputāta mandātu un viņa vietā pienākumus sāk pildīt nākamais kandidāts sarakstā.

5)      Satversmes, vēlēšanu u.c. likumu pārskatīšana. Nacionalizācijas likuma pieņemšana un ieviešana. Reformas prokuratūrā, tiesu sistēmā, spēka struktūrās, uzraugošās institūcijās.

6)      Valsts pārvaldes aparāta un ministriju skaita samazināšana līdz minimālajam nepieciešamajam. Vienots algu tarifs visā valsts sektorā strādājošiem.

7)      Visos svarīgākajos politiskajos un ekonomiskajos jautājumos gan valsts, gan pašvaldību līmenī tiek rīkota tautas nobalsošana (referendumi). Valsts un pašvaldību parādus, kuri ir izveidojušies bez tautas akcepta, atdod tās konkrētās personas, kuras šos līdzekļus ir aizņēmušās, kā arī tās personas, kuras tos ir saņēmušas (faktiskie labuma guvēji). Pārējiem valsts iedzīvotājiem šie parādi nav saistoši.

8)      Tiek rosināts referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības. Lisabonas u.c. starptautiski līgumi, kas kaitē Latvijas valstij un tautai, kā arī apdraud to suverenitāti, ir pasludināmi kā spēkā neesoši, jo ir pieņemti bez tautas akcepta (Satversmes 68.panta pēdējo grozījumu atcelšana, izmaiņas 73.pantā).

9)      Dalība NATO vai jebkuru citu valstu militārajās aktivitātēs, kurām ir nevis aizsargājošs, bet gan okupējošs un iebrūkošs raksturs, ir pieļaujama tikai ar tautas vairākuma akceptu. Rosināt iespēju nākotnē Latvijai kļūt par politiski un militāri neitrālu valsti.

( 1 )

10)  Ārpolitikā liels uzsvars liekams uz triju Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) ciešāku sadarbību visās iespējamās jomās. Politiku un ekonomiku šajās valstīs vienmēr ietekmēs un lielā mērā noteiks to ģeogrāfiskais izvietojums. Jāizskata iespējas preču un pakalpojumu cenu, nodokļu un darbaspēka izmaksu maksimālai tuvināšanai.

11)  Tranzīta attīstība un abpusēji izdevīga tirdzniecība ar jebkuru pasaules valsti. Eksporta dominante pār importu.

12)  Latvijas tautai ir pilnīga kontrole pār savu naudu. To drukā tikai un vienīgi Latvijā. Latvijas Valsts Banka nav neatkarīga iestāde.

13)  Latvijas Tautas Bankas izveidošana ar 100% valsts kapitālu, kurā tiktu veikti visu valsts struktūru maksājumi un aizņēmumi. Šajā bankā jāatrodas arī visiem pensiju un sociāliem fondiem, nodokļu ieņēmumiem, valsts ierēdņu un institūciju algu kontiem utt. Šī banka izsniedz arī kredītus vietējās ražošanas uzsākšanai un attīstībai par pazeminātām likmēm. Privātas un ārzemju bankas drīkst strādāt tikai ar privāto klientūru.

14)  Visām privātpersonām un uzņēmumiem jābūt iespējai konvertēt savus aizņēmumus Latvijas latos. Valsts nosaka maksimālo iespējamo kredītu procentu, soda sankciju u.c. likmi.

15)  Hipotekāro kredītu ņemšanas gadījumos par ķīlu kalpo pats ķīlas objekts. Ja, no kredīta ņēmēja neatkarīgu maksāšanas saistību nespējas gadījumā, kredīta ņēmējs atgriež kredīta devējam ķīlas objektu, kredītsaistības (kā arī soda procenti) tiek dzēstas.

16)  Nodokļu politikas pārskats. Nodokļu samazināšana darba veicējiem un pašmāju ražotājiem, deficītu kompensējot ar nodokļu palielināšanu visa veida spekulatīvajiem darījumiem, kā arī importa precēm.

17)  Iekšējā tirgus aizsardzība. Vietējās rūpniecības attīstība. Tirdzniecībā plaša patēriņa precēm (sevišķi pārtikas nozarē) absolūti jādominē Latvijā ražotai precei (prioritāte precēm, kas ražotas no vietējām izejvielām). Importa produkcijai jābūt ar augstu kvalitāti un tās gala cenai jābūt augstākai par pašmāju ražojumiem. Visa veida nacionālās ražošanas attīstība (prioritāri no vietējām izejvielām) un valsts atbalsts visa veida eksportam. Valsts atbalsts ekoloģiskas pārtikas ražotājiem. Iedzīvotāju atgriešanās laukos un kooperatīvu veidošanās veicināšana. Valsts veikalu tīklu izveide – kā reāls konkurents privātam biznesam.

18)  Atteikšanās no nekontrolētas tirgus ekonomikas un pāreja uz daļēji plānotu un kontrolētu Valsts ekonomiku. Valsts kontrolē un nosaka ikdienā lietojamo pašu nepieciešamāko pārtikas preču („minimālā pārtikas groza”) pārdošanas „griestus” kā arī iepirkumu cenu „grīdu” no vietējiem ražotājiem. Konkurence notiek un ir pieļaujama tikai šajās robežās. Luksus preces tiek apliktas ar lielāku nodokli. Valsts regulē arī komunālo maksājumu, dzīvojamo platību, īres, nekustamo un zemes īpašumu, sabiedriskā transporta un sakaru pakalpojumu cenas. Minimālā un vidējā mēnešalga, kā arī pensiju un sociālo pabalstu lielums valstī tiek noteikts pēc reālās dzīves dārdzības.

( 2 )

19)  Pilnīga valsts neatkarība elektroenerģijas jomā. Alternatīvu enerģijas iegūšanas veidu attīstība. Visiem elektroenerģijas ražotājiem vienāds iepirkšanas cenu tarifs.

20)  Ar atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārstrādi nodarbojas Valsts (pašvaldības), nevis privāts bizness.

21)  Valsts kontrole pār veselības aprūpi, medikamentu ražošanu, iepirkšanu un realizēšanu (cenām). Visi iespējamie medikamenti jāražo Latvijā un to gala cenai mazumtirdzniecībā jābūt ļoti zemai. Paralēli maksas medicīnai, visiem Valsts iedzīvotājiem pieejama ātra, pilnīga un pilnvērtīga bezmaksas veselības aprūpe. Valsts un pašvaldību slimnīcu, poliklīniku u.c. veselības centru, kā arī medicīnas iekārtu un aprīkojuma masveida izpārdošana vai pāriešana privātīpašumā ir nepieļaujama.

22)  Pensiju, pabalstu un sociālās palīdzības jomā – jaunas efektīvas sistēmas izveide. Tām jābūt piesaistītām reālai dzīves dārdzībai. Cilvēkiem jābūt motivētiem maksāt nodokļus.

23)  Vidējās izglītības iegūšana 10-11 mācību gados. Atteikšanās no liekas mācību vielas apgūšanas. Valsts izstrādāta efektīga mācību programma. Mācību literatūru izdod valsts, tā ir derīga daudzus gadus, tā ir ļoti lēta un tā nepieciešamā daudzumā ir pieejama arī skolu bibliotēkās. Augstākā un profesionālā izglītībā – Valsts plāns. Gan augstākā, gan profesionālā izglītībā ik gadu tiek gatavots Valstij nepieciešamais speciālistu skaits tai nepieciešamajās nozarēs. Budžeta grupas absolvējušie atstrādā valsts projektos noteiktu laiku, vai arī atmaksā savu apmācību. Bērnudārzu darbiniekiem augstākā izglītība nav nepieciešama, bet attiecīgos kursos ir jāapgūst specifika darbā ar bērniem. Mācību iestāžu, skolu un bērnudārzu izpārdošana un privatizēšana ir nepieļaujama.

24)  Zinātnē – Valsts iegulda savus līdzekļus perspektīvu un nepieciešamu zinātņu nozaru attīstībā (prioritātes), kas nākotnē varētu dot valstij jūtamus ienākumus, stiprinātu tās suverenitāti.

( 3 )

  59 Responses to “Programma”

 1. Avatar

  Nu…vispār neviena nepareiza punkta.
  Varētu papildināt,bet sākumam arī tā pietiks:)

 2. Avatar

  nu skan viss ļoti labi, bet kā tas tiks darīts ar mūsu tagadējiem līdzekļiem nav skaidrs ~ tik un tā būs vajadzīga palīdzība no ārienes ~ arī nacionālisma problēma mani kaut kā uztrauc, jo tomēr antiglobālistu idejas ir balstītas uz nacionālisma principiem ~ vai visas tas represijas pret mazāk tautības pārstāvjiem nekļūst vērienīgas ~ kas arī nesekmē ekonomisko attīstību

 3. Tas viss skan ļoti jauki un patīkami, gribās daudz kam piekrist, kaut vai par to ka politiķi nes pilnīgu atbildību par savu darbību vai bezdarbību. Bet kā to panākt pilnīgi beztiesiskā valstī kāda pastāv pagaidām un kamērt tiesu sistēma ir pakļauta politiķiem kas var viņus regulēt. No ES mēs pagaidām nevaram tikt laukā jo esam pārāk saistīti ar šo organizāciju. Idejas ir vērā ņemamas, bet ja nekļūsiet par politisku partiju ar mērķi tikt aukšā neko nepnāksim.
  Lai veicas.

 4. Labs sākums, bet tiešām kā to panākt man nav ne jausmas, jo ar partiju nepietiks, vēlēšanas Latvijā ir teātris.

 5. Partizānu kustība un valsts apvērsums varbūt? Nu pat liekas ka citas iespējas nav kā panākt lai kaut kas mainās.

 6. Nemiet šito par pamatu netaisiet savu sviestu-http://www.kpe.ru/

  • Avatar

   Vai Latvijai arī vajadzīgs Kosmiskais karaspēks?
   Krievija joprojām cer pakļaut pasauli, bet svu utomobīli joprojām nav radījusi.
   Apšaubāms pamats.

 7. Te–http://www.kurginyan.ru/

 8. Политическое устройство страны, должно быть построено по принципу Копного Права…
  Народ сам себя держит,
  Политеческая, Судебная и самоуправленческая власть…

 9. Varētu ieviest vēl dažas lietas attiecībā uz naudu:
  1. nauda apgrozībā nonāk nevis caur banku kredītiem, bet valsts tēriņiem – pensijām, utt. Atgriežas caur nodokļu maksājumiem. Citādi, esošā sistēma, ka nauda nonāk apritē caur bankām, noved pie naudas trūkuma – nav, no kā atdot procentus.

  2. VID darbinieki ir personiski krimināli atbildīgi par pārmērīgi iekasētiem nodokļiem. Tas stimulēs cilvēcīgu attieksmi pret nodokļu maksātājiem un pats VID iestāsies par skaidrāku un vienkāršāku nodokļu likumdošanu.

  • Tu man izstāsti – pirmkārt – vair tevis piedāvātais 1. punkts ļautu ekonomikai augt – piem ja uzņēmējam nepieciešami līdzekļi uzņēmuma attīstībā…? T.i. vai nebūtu izdevīgāk atgriezties pie 1922 gada sistēmas, kā tika emitēta nauda..
   Un otrs par punktu 2. – Cik cilvēku būtu gatavi riskēt ar visu – dēļ darba vietas.. un kādam tad būtu jābūt VID darbinieka atalgojumam..?
   Paldies jau iepriekš par atbildi?

 10. В латышском языке есть слово “Кopa”, этим словом пользовались наши общие предки, у нас было Копное Право противоположность демократии, Нами управляли Копные Мужи, Вся власть принадлежала народу и народ сам решал что ему делать, Князья НаРодом управляемые…
  Копное право- Законодательная, управленческая и судебная власть сразу…Столько ненужных паразитов отвалиться…

  Что касается НАТО то в такой преступной организации учавствуют все жители Латвии так как её оплачивают со своих налогов…

  У нас всех одна проблема “наше” правительство вместе с демонократией… Надо это менять, чем быстрее тем лучше…

 11. Ja godīgi mums viss tas jau bija …… Bet ar dažu cilvēku propogadi un solijumiem pilnu un bagatu latvijas atistibu viņi Sagrozija visai Latvijas tautai prātus , tagad tie kas aceras padomju laikus un ja padoma vienkarši loģiski , visiem viis bija , protams nebija tadi lembergi un škēles kuri 3-5 gadu laika tiek pie 50 īpasumiem un 50 miljoniem 🙁

 12. VID’s ir tikai izpildorgāns, kam teikšana ir ļoooti maza. Lielākoties, tur strādā vienkārši, parasti cilvēki, kuri izpilda ‘instrukcijās’ rakstīto un tāds vienkārši ir viņu darbs.

 13. Par to alternatīvās enerģijas attīstību tas ir pareizi,bet pretī tam vēl vajadzētu likvidēt zaļas enerģijas ražošanu,jeb tautā sauktos “kukurūzas ģeneratorus”,kas sevi nekad neatpelnīs,bet tautai būs jānes viņu slogs uz saviem pleciem.Un kam gan bija vajadzīgs izkūpināt tās tūkstošiem tonnas degvielas gaisā,lai izaudzinātu kukurūzu,un rezultātā saražotu saujiņu”ļoti tīras,dārgas zaļās enerģijas”,par kuru pātērētāji ,ja pacels cenas nebūs spējīgi samaksāt,,,,

 14. Avatar

  22. punktā iesaku labot vārdu “efektīgs” (uzkrītošs, vizuāli iedarbīgs) uz “efektīvu” (iedarbīgs, maksimāli lietderīgs). Tādas kļūdas nav pieļaujamas.

 15. Normunds Vīrs Idejas labas un pareizas -kā realizēsim? Klibo atbildības un pat parastas morāles normas un neredzu mehānismu kā zagļiem likt pašiem sevi cietumā salikt. Nodevēju, meļu un zagļu vairākums tiek pat Eiroparlamentā par nopelniem.

 16. A kur ir punkts par marihuānas legalizēšanu vai vismaz dekriminalizāciju?

  • Andris Orols

   Narkotikas nedrīkst legalizēt. Tās bojā veselību, veicina noziedzību un padara cilvēkus sociāli neaktīvus. Rezultātā šādi cilvēki maz interesējas par apkārt notiekošo, jo svarīgākais ir jaunas dozas iegūšana un iegrimšana savu iekšējo fizioloģisko sajūtu baudīšanā, ko izsauc šī ķīmija. Šādus apdullinātus (arī ar alkoholu) cilvēkus viegli vadīt un par pusvelti izmantot uzņēmējiem.
   Kopumā valsti ar daudziem ”kaifojošiem” iedzīvotājiem ir viegli iekarot arī citām valstīm.

   • Tas, ka jūs bez jebkāda pamatojuma mētājaties apkārt ar tādiem “faktiem” (kuri pat ir pierādāmi par nepatiesiem), lieliski liecina par jūsu organizācijas spriestspēju un intelekta līmeni. Kopā ar visu homofobiju. Pieslēdzaties realitātei, draugi, mēs neesam vairs padomju savienībā un nebūsim.

    • Jā, ir cilvēki, kuriem tādus faktus, kā narkotiku kaitīgums patiešām ir jāpierāda. Bet ir arī tādi cilvēki, kuriem pasniedz ”uz paplātes” jebkurus pierādījumus, viņi teiks, ka tie nav pierādījumi.

 17. kommunisti atbalsta

 18. Avatar

  Norakstīts no jau publicētām programmām.
  Būtisks trūkums – katram solījumam pretī jābūt publicētam pildīšanas mehanismam un orolistu atbildībai.
  Jānorāda finašu avoti – saprātīgos mērogos.

  Kur palicis mans iepriekš rakstītais? Ja nav sakarīgas atbildes – šņakt un nav problēmu.
  Tā nekur tālu netiksiet.

  • Andris Orols

   Gunāram.
   Pilnīgas muļķības – nekas no no kurienes nav norakstīts. Neviens teikums. Šo programmu esmu sācis rakstīt jau 5 gadus atpakaļ un šo 4000 zīmju formu tā ir ieguvusi 30.12.2013 Antiglobālistu kopsapulcē un kopēju diskusiju rezultātā.

   Nevienā programmā neviens neapraksta pildīšanas mehānismu. Programmu var īstenot esot vairākumā Saeimā, kā arī esot mazākumā iesniedzot likumprojektus.

   • Avatar

    Kā funkcionēs divu valūtu sistēma ?
    Mūsu grāmatvede lēš, ka grāmatvedības apjoms augs 2,5 x vismaz. Kur vēl labākas iespējas lai krāptos ar nodokļiem!
    Tas jau kopēts no padomijas sistēmas – divi dažādi rubļi ar dažādu segumu.

    • Andris Orols

     Ir dažādi tehniskie risinājumi. Šādas ”vietējās naudas” ir arī Vācijā u.c. Kā nolemsim (visi kopā) – tā dzīvosim. Pēc esošās pieredzes – iedzīvotāju skaitam šajā apgabalā (novadā) jābūt vismaz 20.000 (bet ir daudzi papildus faktori). Šādu vietējo naudu var emitēt decentralizēti, bet uz kopējiem noteikumiem visai valstij. Bezdarbu var likvidēt pilnībā, jo darba vienmēr ir vairāk, nekā var izdarīt. Par šo naudu var iegādāties tikai lokālās preces un pakalpojumus. Un naudai visu laiku jābūt apritē, jo uzkrājumu gadījumā tā dilst, nevis pieaug bankā uz %. Nauda ir kā asinis organismā – to nedrīkst būt ne par daudz, ne par maz. Tad visam ķermenim ir labums.
     Nodokļu politiku nosaka paši iedzīvotāji un lemj – cik daudz pārvaldītājus sabiedrībai grib un var uzturēt. Jeb tu esi pret demokrātiju?
     Uz rokām man nav statistikas, bet pirms gadiem 20 teica, ka ieviešot datorus un internetu grāmatvežu vajadzēšot mazāk. Rezultātā to skaits esot izaudzis 4 reizes.

     • Avatar

      Kur Vācijā esat sastapies ar divu valūtu sistēmu? Regulāri (2 – 4 x gadā) braucu turp, bet nakur neko tādu neesmu pat dzirdējis.
      Tad jau jānēsa divi maki – jaukt jau nevar tos brīnumus. Norēķini veikalā 2 x ilgāk.
      Toties jau pirmie nozīmīgie plusi eiro ieviešanai.
      14. janvārī sņēmām pirmo šī gada rēķinu no vāciešiem – Maksāšanas noteikumi – 30 dienas net!, 3 % rabat maksājot tūlīt.
      Iepriekš bija pilna priekšapmaksa.
      Arī piedāvājumu var sagatavot bez konvertācijas. 160 pozīcijām sanāk visai nozīmīga laika ekonomija.

    • Ir vairākas valstis ar 2 valūtām officiāli un neoficiāli.
     Mums LV jau grāmatvedības programmās ir ieviesta 2 valūtu iespēja tāpat kā kases aparātos. Mierīgi var Latus turpināt lietot un arī papildus valūtu iespēju pielikt un redzēt cik tas ir valūtā kādā vajag.
     Grāmatvede paprasiet vai ar nepieciešamajām zināšanām un ar jaunāko tehniku strādā? Viņa teiks jā jo tā domā..
     Ņemiet grāmatvedi kurai laiks pietiek ievadīt cipariņus.

     • Avatar

      Kurās attīstītās valstīs ir divas funkcionējošas valūtas?
      Lūdzu nejaucat jēdzienus – valūtas ne lokāla nauda.

 19. Avatar

  Gunārs Bērziņš

  Nākamajā mēnesī notiks Olimpiskās spēles – grandiozākais globālais pasākums.
  Vai Latvijas delegācijai jādodas uz OS?
  Vai dalība starptautiskajās sporta federācijās būtu jāliedz?

 20. Man gribētos redzēt teikumu par 18.novembra Latvijas republikas atjaunošanu.

 21. Nepārliecina! Ne jau tik daudz ka nepiekrītu, bet tas ka neredzu iespēju to realizēt. Bez reāliem risinājumiem tie ir tikai lozungi bez seguma!
  Nāvessodu gan neatbalstu, nevienam nenovēlu nokļūt nāvnieku kamerā par to ka kādam šķērsoji ceļu.
  Atņemt zemi ārzemniekiem, lauzt starptautiskos līgumus, uzšpļaut parādsaistībām u.tt t.i. pilnīga izolētība no citu valstu puses.
  Iesūtīs provokatorus, radīs haosu un tad atnāks un ieviesīs savu kārtību!
  Pirmkārt mēs diemžēl pat nevaram sevi uzturēt, nafta, gāze, elektrība! Nekā no tā mums nepietiek. Kā nodrošināt neatkarību – neitralitāti, drošību galu galā. Šveice ir kā banka kurā glabājas visas pasaules bagāto nauda, tāpēc neviens neiznīcinās vistu kūti no kuras ņem sev oliņas. Ja mēs sodīsim visus sliktos tad nāksies pielikt pie sienas katru 4 Latvijas iedzīvotāju.
  Skaidrs ka Latvijas ierēdniecības un finansu elitē roka roku mazgā, bet kāpēc lai ticētu ka citi viņu vietā būs labāki?
  Pārāk radikāli un revolucionāri! Šādā veidā pie varas nekad netiksiet, jo neviens nevēlas karu!
  Neesmu es tik pārliecināts pesimists, tomēr neko nevar panāk ar varu, bet tikai ar pārliecināšanu!
  Ar varu apspiestais nekad nebūs patiesi lojāls!
  Ja es kļūdos, tad lūdzu: kādu reālu darbu sarakstu ar ko sākt mainīt iekārtu un cilvēku prātus!

  • Avatar

   Tieši to es jau lūdzu publicēt. Gudrie palika pie sava – papļurkstēsim, papļurkstēsim un būsim paradīzē.
   Pēc mākoņstumšanas biedrības vien izskatās.

   • Andris Orols

    Nevienam nav laika stundām un dienām ilgi tupēt netā un skaidrot katru jautājumu sīkās detaļās. Īsajā programmā neviens neizskaidro noformulēto. Arī paplašinātajās to parasti nedara. Kā noformulēto tīri tehniski īstenot? Ar to vienmēr nodarbojas darba grupas. Risinājumi vienmēr ir vairāki, nevis viens. Darba grupu darbs ir organizācijas iekšēja lieta.
    Ja vēlaties uzzināt konkrētāju informāciju, būs vien jānāk uz mūsu sapulcēm.

    • Avatar

     No Jūu paustā izriet, ka darbosieties tad kad būsiet Saeimā vairākumā – 2030. vai 2050.
     Nav jātup dienām, bet ja 5 gadu laikā tā arī nekas jēdzīgs nav radies tad visprecīzāk biedribas būtību izsaka krieviski – Pustozvoni.

     Uz manu piezīmi par eiro plusiem tā arī neesat atbildējis.

     Toties jau pirmie nozīmīgie plusi eiro ieviešanai.
     14. janvārī sņēmām pirmo šī gada rēķinu no vāciešiem – Maksāšanas noteikumi – 30 dienas net!, 3 % rabat maksājot tūlīt.
     Iepriekš bija pilna priekšapmaksa.
     Arī piedāvājumu var sagatavot bez konvertācijas. 160 pozīcijām sanāk visai nozīmīga laika ekonomija.
     Zviedri gatavi saņemt maksājumu eiro – ne mums ne viņiem nav jākonvertē.

     Jūs jaucat jēdzienus – valūta un vietējā nauda.
     Kā valsts funkcionēs ar divām valūtām?
     Kā valsts dibinās uzņēmumus un to vadīs? Izsenis zināms – visnefektīvāk funkcionē valsts uzņēmumi.

 22. Partijas deputātam mainot partejisko piederību tiek zaudēts deputāta mandāts. Balotēties vēlēšanās var no politiskas partijas, sabiedriskas organizācijas sarakstiem, gan individuāli.

  Šajos divos teikumos ir pretruna. Ja ievēlēts ne no partijas? Risinājums ir citā punktā – deputāta atsaukšana.

  Nepamanīju jauktās vēlēšanu sistēmas piedāvājumu. Mažoritārie (tā laikam sauc no apgabaliem pa vienam ievēlētos) nepieciešami gan valsts, gan pašvaldību līmenī. Tad pēc listēm vēlamie Saeimas vēlēšanās pa visu Latvija ar Rīgu un ārzemēm iet vienā apgabalā. Jā, lai lokomotīves aizpilda pusi Saeimas, nav ko muļķoties un ķīmiķot, ja viena frizūra patīk gan Liepājai, gan Daugavpilij.

 23. Vēlēšanas .
  Neredzu svarigu momentu šajā sadaļā -proti par finansēšanas kārtibu

  • Avatar

   Sadaļā par kultūru – vai ar pesteļošanos būs pietiekoši lai sabiedrība atlabtu?
   Kur tos dievus turēsim- laidarā vai Glāžšķūnī ( Nacionālajā bibliotēkā )?
   Dzīvnieku labturības noteikumi ir publicēti. Dieviem jau nederēs.
   Un kā ar AG deputātu labturību – iepriekšējās vēlēšanās vēl neievēlētais Orols pasūtināja ancuku ar kabatām 50 000 Ls.
   Tagad jau lielākas kabatas jāšuj.

 24. hmm.. jasaka godigi, kka nepamet sajuta ka visa si programma tik programmas pec… AG ir vesela majaslapa un nevienas sadalas par celu merku istenosanas variantiem, pat diskusijas to nav. Labas idejas protams ari netrukst,tiesa gan vairakums jau no citiem dzirdetas, bezmaz katras saeimas velesanas . Nonsens ir nevienam(pat sai programmai) nevajadzigs Tautas velets prezidents-nemot vera to ka Tautai pec parejas programmas(par Tautas varu gan tiesnesu,tiesu.likumdosanas uc tml jomas) – ir bezmazvai tiesibas to aizsutit uz naveskameru ja nepatiks. Sorry bet ar to navessodu esat pilnigi izgazusies-noziedzniekus ir janodarbina parvelti nevis jauztur vai jagale(pietam nemot vera sludinajumus par gimenes vertibam-taipasa laika ar otru roku kadam buvejot karatavas). Tada programma kas vieniem der bet citiem bezmaz draud nekad nebus nedz godiga, nedz taisniga… Neparliecinajat, saubos vai kadreiz vel jus gribesu dzirdet.

  • Andris Orols

   Cik cilvēku – tik viedokļu. Mēs, Māri, atšķiramies no tevis ar to, ka mēs – vairāki desmiti organizācijas dalībnieku, esam šo 4.000 zīmju programmu veidojuši, izdiskutējuši un pieņēmuši. Mēs spējam atrast kopīgu valodu. Iet un kādu pierunāt, pārliecināt mēs netaisāmies. Nav mums tam ne laika, ne vēlēšanās.
   Nospraustos mērķus var realizēt nonākot pie reālas varas. Nav varas – nav mērķu piepildījuma.

 25. Vsp varbūt laba ideja, bet.. pirmkārt jau nereālie murgi par lata atgriezšanos, un otrs – liekat jau mierā tos čekas maisus…. ko jūs kārsiet, visi vainīgie jau izmiruši kā mamuti….. par latu vajadzēja runāt ar Vairu, kad tikko iesāka spraukties ES….

 26. Avatar

  …ir pietiekami daudz likumu …kovencijas ko shii valsts apnjeemusies izpildiit ,kuras izpildot un ieveerojot dziives liimenis desmitkaarshotos ..viena no taadaam ANO konvecijaam ir par beernu tiesiibaam …vispaar apbriinojami ,kaa neviens to ne tikai ieveerojis ,bet pat nepildakopsh pienjemshanas …tur pat ir taads vaards kaa TiKUMiiBA ,kuru apnjeemusies muusu valsts maaciitbeerniem ,bet nez kapeec muusu izgliitiibas llikumaa un to metodikaa vairs neatrast …varbuut aiz klaviereem kangarniicaa aizkritusi ? …kaa arii paareejaas beernu Tiesiibas ir vienkaarshi fenomenaalas …tik vien kaa ..ieveerot taas …Beernu tiesiibas un normas ..i muusu i ..taas ko apnjeemaas …tur …ir vairaak kaa vajag ..piem .nodroshinaat pienaaciigus sociaalus un materiaalus dziives apstaakljus veltot vissus tam pieejamos vislielaakos resursus ..un ja nepietiek pat starptautiskos ……kaa domaajat kur patreiz aiziet shie liidzeklji ……jaa vissam kam ..tikai ne tam kas notiekts likumaa-muusu pashu beerniem …..un tas ir tikai nieks ..saliidzinot ar to ..kas atrunaats beernu tiesiibaas …peeclikuma vinjiem jaadziivo ..kaa ,,niereem pa taukiem ,,…viss ir ….tikai viena lieta ..pazudusi ..taada utopiski fantastiski ..mentaali ..eetiska ..,lieta,..kaa Sirdsapzinja ..,Atbildiibas sajuuta ,lai ieveerotu savu pashu Beernu tiesiibas……un pat nerunaajot ..par sen sen nedzirdeetu ..bet eksisteejoshu sajuutu ,kaa miilestiiba…starp citu taa arii ir tai pashos likumos ….pat laime tur piemineeta…intresanti vai kaads ir atceelis shinii valstii likumu ieveeroshanu ..?

 27. Man patīk antiglobālistu attieksme attiecībā uz tradicionālo ģimeni, starptautisko brīnumorganizāciju pasūtīšanu desmit mājas tālāk. Bet ir pilnībā nepieņemama komunisma manifesta baušļu iekļaušana programmā. Valsts plāns izglītībai, progresīvā nodokļa likme, valsts monopoli, ieroči ir tikai armijai, centrālā banka. Saožu komunisma rēgus, kas neatstājas un nekādi nepaliek pagātnes mācībās…

  • Andris Orols

   Bakuņin, Jūs esat kaut ko pārpratis AG programmu salīdzinot ar komunisma manifestu. Komunisms praktiski nevar pastāvēt daudzskaitlīgā cilvēku sabiedrībā.

 28. AG vajag valdiibaa. un tad viss LV sakaartosies.

 29. man šī visa ideja pat ļoti ir pieņemama, bet laikam par nāves sodiem gan īsti nepiekrītu, jo tā ir nūja ar diviem galiem – liela problēma ir grēkāži, nevainīgi cilvēki kuri tiek nomelnoti un uz kuriem uzliek visu atbildību un tādi arī cietīs pie tāda likuma atjaunošanas! es ļoti labi saprotu ka visu izskaidrot un šeit atbildēt par katru punktu tādēl man ir tika jautājums par vienu – kā ir domāts kaut ko panākt un tikt pie teikšanas lai reāli varētu kaut ko darīt tautas labā? es esmu gatavs gājējs un darītājs tikai kas no manis prasās?

  • Andris Orols

   Nāves sods, cik zinu, daudzās valstīs ir paredzēts kā augstākais soda mērs izņēmuma gadījumos. Par tiesu sistēmu un dažu tiesnešu darbu piekrītu – tie dažreiz ir tālu no pilnības (maigi sakot).
   Varu piedāvāt mums pievienoties, iestāties organizācijā un kopā darboties.

 30. back to USSR! Vai biedrs Orols jau fake video par imigrantiem ir nofilmējis?

  • Andris Orols

   To psrs.
   psrs, protams, var back to USSR, bet tas nav Latvijas Antiglobālistu ceļamērķis.
   Patiešām esmu biedrs biedrībā Antiglobālisti.
   Fake neesmu nofilmējis. Jūs gribat piedalīties?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.