Par mums

Kas mēs esam? Mēs esam patriotiski noskaņotu cilvēku grupa, kuriem rūp vide kurā mēs visi dzīvojam. Esam par pārtikušu, brīvu un neatkarīgu Latviju, kura pirmajā vietā liek savu iedzīvotāju intereses un neloka ceļus citu valstu, pārnacionālu struktūru vai privātu grupējumu priekšā. Esam eiroskeptiski noskaņoti, esam par izstāšanos no Eiropas Savienības, kurā arvien vairāk dominē Briseles diktāts. Tai pašā laikā esam par pietiekoši stiprām ekonomiskām saitēm ar Eiropas valstīm, bet citā – neatkarīgā, patstāvīgā statusā. Dalība NATO pašlaik Latvijai ir izdevīga – visi brīnišķīgi redzam pašreizējo Kremļa saimnieku imperiālistiski agresīvās darbības Ukrainā.

Vēsture. Sākotnēji mums bija cita mājaslapa, kurā publicējām informāciju par globālistu plāniem ieviest pasaulē elektronisku koncentrācijas nometni. Dažādu nokrāsu provokatoriem izdevās veidot šķelšanos biedrībā, tāpēc biedrība kādu laiku nebija aktīva un veco mājaslapu likvidējām. Šobrīd sākam atjaunot aktīvu biedrības darbību.

Šajā mājaslapā tiks publicēta gan biedrības ‘’Antiglobālisti’’, gan cita informācija. Biedrība tika dibināta 2009.gadā un aktīvi cīnījās pret valsts banku iznīcināšanu, eiro ieviešanu, masveida migrāciju, LGBT ideju popularizēšanu un daudziem citiem procesiem, kurus virzīja pie varas nonākušie nejēgas vai kolaboracionisti. Biedrības norādītie mērķi to dibinot ir: ‘’Globalizācijas negatīvo procesu analīze, publiskošana un ietekmēšana; sabiedrības ekonomisko, sociālo, kultūras un politisko procesu pētīšana, veicināšana un uzlabošana; cilvēktiesību un pamatbrīvību aizstāvēšana.” Biedrību dibinot nebija mērķis tās pārtapšanai par partiju, taču dzīves reālijas parāda, ka ar darbošanos biedrību līmenī ir stipri par maz lai nopietni ietekmētu procesus valstī. Mēs vēlamies veidot tādu politisku spēku, kurš varētu reāli nākt pie varas un īstenot nospraustos mērķus. Vai tas izdosies – tas atkarīgs no mums visiem. Aicinām ņemt aktīvu dalību gan tos, kuri redz sevi politikā valsts un pašvaldību līmeņos, gan tos, kuri vienkārši atbalsta mūsu idejas. Anketa atrodama sadaļā “Pievienojies’’.

Informācija citu valstu atbalstītājiem. Krievijas un ‘’krievu pasaules’’, kā arī rietumu pasaules glorificētājus lūdzam jau laikus “nesajaukt durvis’’ un mūsu organizācijā nepieteikties. Gan Rietumi, gan Austrumi mūs mēģina ievilkt spēlē “Izvēlies mazāko ļaunumu” mums iestāstot, ka latvieši ir nekam nederīgi ne politikā, ne biznesā, ne citās jomās, tāpēc mums esot jāizvēlas kāda no konfliktējošām pusēm. Mēs domājam citādi. Latvija ģeogrāfiski atrodas pašā Eiropas vidienē, mums nekur nav jāiet un mēs šeit varam veidot tādu vidi, kādu gribam paši.

Komunikācijas valoda mūsu organizācijā ir latviešu valoda.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Programma

(pēdējā redakcija 2017.gadā)


Politiskais spēks darbojas Latvijas pamatnācijas un pilsoņu vairākuma interesēs.

Iekšlietas un valsts aizsardzība

Masu imigrācijas un emigrācijas nepieļaušana. Negatīvo seku novēršana, kuras Latvijai radīja PSRS u.c. valstu okupācija un kolonizācija (valsts deokupācija, dekolonizācija, deboļševizācija). „Uzvaras pieminekļa” demontāža. Čekas maisu atvēršana. Totālās kontroles nepieļaušana – atteikšanās no pārejas tikai uz bezskaidras naudas norēķiniem, personu datu apkopošanas un mikročipu implantācijas. Valsts kļūst spējīga sevi aizsargāt pret ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem, pati ražo ieročus un munīciju. Neiesaistīšanās svešos karos.

Ārlietas

Izstāšanās no ES. Latvijai neizdevīgu starptautisku līgumu pārskatīšana un nacionālo interešu ievērošana. Dalības nosacījumu dažādās starptautiskās organizācijās izvērtēšana. Labu attiecību veidošana ar jebkurām valstīm (prioritāri ciešāka sadarbība ar Lietuvu un Igauniju).

Nauda un bankas

Naudas drukāšanas iekārtu iegāde. Nacionālās valūtas (lata) atjaunošana. Latvijas Valsts Bankas statusa maiņa. Valsts Komercbankas izveide. Privātu un ārzemju banku darbības ierobežošana un kontrole. Valsts uzņēmumu, slimnīcu, skolu, pensiju u.c. banku konti ir izvietoti tikai un vienīgi valsts bankās. Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību veidošanās veicināšana.

Ekonomika

Bezdarba likvidēšana – jauktā ekonomikas modeļa ieviešana (plānotās un tirgus ekonomikas līdzāspastāvēšana). Vietējās ražošanas attīstība. Valsts nodarbojas ar uzņēmējdarbību un veido darbavietas. Vietējā tirgus aizsardzība. Valsts enerģētiskā neatkarība. Jaunu enerģijas iegūšanas veidu ieviešana. Ostas, dzelzceļš u.c. stratēģiski objekti pieder valstij. Ceļa nodoklis automašīnām ietverts degvielas cenā.

Lauksaimniecība

Zeme un meži pieder tikai valstij un Latvijas pilsoņiem. Veselībai nelabvēlīgas (ĢMO u.c.) pārtikas ražošanas un izplatīšanas nepieļaušana. Valsts prioritāte – bioloģiskā lauksaimniecība.

Nodokļi un kredīti

Nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana. Progresīvā IIN nodokļa ieviešana. Uzņēmējdarbību veicinoša nodokļu politika. Nodokļu politikas kardināls pārskats. Hipotekāro kredītu ņemšanas gadījumos par ķīlu kalpo pats ķīlas objekts. Aizdevumi izsniedzami tikai nacionālā valūtā.

Valsts pārvalde, tieslietas, vēlēšanas, referendumi

Valsts sektorā strādājošajiem atalgojuma maksimālais koeficients ir 6. Valsts pārvaldē strādājošie nes materiālu atbildību par savu darbu. Opozīcijas deputāti vada revīzijas un audita komisijas. Valsts pārvalde ir caurspīdīga. Valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojums sabiedrības vairākuma vajadzībām. Tiesneši tiek ievēlēti uz laiku. Tiesu izpildītāju darbības ierobežošana. Deputātam mainot partejisko piederību tiek zaudēts deputāta mandāts. Latvijas pilsoņi ievēl un atceļ lēmējvaru, izpildvaru un tiesu varu. Vēlēšanu likuma maiņa. Jaunas Satversmes sapulces sasaukšana. Jaukta vēlēšanu sistēma – balotēties vēlēšanās var gan no politiskas partijas sarakstiem, gan individuāli. Procentu barjeras atcelšana. Regulāri referendumi (jautājumu paketes). Referendumu rosināšanai ir jāsavāc vismaz vienu tūkstoti notariāli apliecinātus parakstus.

Ģimene un sociālie jautājumi

Valsts aizsargā tradicionālu ģimeni. LGBT publisku aktivitāšu aizliegšana. Bāriņtiesu un sociālo darbinieku pilnvaru ierobežošana. Algas, pabalsti un pensijas atbilstošas dzīves dārdzībai. Vecuma un invaliditātes pensijas nav zemākas par reālo iztikas minimumu, tās garantē un maksā valsts.

Izglītība, zinātne, kultūra, medicīna

Valsts skolās un pirmsskolas mācību iestādēs nodarbības notiek latviešu valodā. Konkurētspējīga, kvalitatīva un pieejama izglītība.  Atbalsts valstiski svarīgiem zinātniskiem pētījumiem. Latvisko tradīciju un kultūras popularizēšana. Visiem pieejami laicīgi bezmaksas minimālie medicīnas pakalpojumi. Valsts kontrole pār medicīnas iekārtu un medikamentu cenām, medikamentu ražošanu, iepirkšanu un realizēšanu.

(Programmas autors: Andris Orols)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Novel political force “Antiglobalisti”

Our vision in 4000 characters

The political force operates in favour of the majority of the nation and citizens

DOMESTIC POLICY AND NATIONAL SECURITY

No tolerance towards mass immigration and emigration. Elimination of the negative consequences caused by the Soviet Union and invasion and colonization by other countries (“recovery” from invasion, colonization, Bolshevik ideology). Dismantling of the Victory Memorial to Soviet Army. Exploration of KGB. Preclusion of an absolute control: rejecting the transition to non-cash payment system, rejecting phishing and transplantation of microchips. Nation is capable of self-defence towards interior and exterior threats, produces weapons and munition. No participation in foreign wars.

FOREIGN AFFAIRS

Secession from the European Union. Re-consideration of the international treaties disadvantageous to Latvia. Consideration of national interests. Re-consideration of the rules defining the participation in various international organizations. Establishment of successful relationships with any country (priority given to Lithuania and Estonia).

MONETARY SYSTEM AND BANK SECTOR

Purchase of printing presses for producing money. Resuming the national currency (lats). Changes in the status of Latvian Bank (Latvijas Banka). Establishment of Latvian commercial bank. Restriction and control regarding operation of private and foreign banks. Accounts of national organizations, hospitals, schools, pension accounts are opened only in domestic banks. Promotion of the development of corporative loan communities.

ECONOMY

Dissolution of unemployment – implementation of mixed economy (coexistence of planned and market economy). Development of domestic production. Development of business activities, employment. Protection of domestic market. Independent power industry. Implementation of novel power supply systems. Ports, railroads and other strategic objects belong to the country. Road tax included in the fuel price.

AGRICULTURE

The land and forests belong only to Latvia and Latvian citizens. Unhealthy food (Genetically modified food, etc.) is not to be produced and distributed. National priority – organic farming.

TAXES AND LOANS

Abolition of real estate tax. Progressive income tax. Taxation policy that promotes business activities. Complete re-consideration of taxation policy. In cases of a mortgage credit, the guarantee is the pledge itself. Loans are issued only in the national currency.

STATE ADMINISTRATION, LAW, ELECTIONS, REFERENDUMS

Ultimate salary coefficient for people working in the public sector set to be 6. People working in public sector are materially responsible for their job. Political opposition is in charge of inspection and audit committees. State administration is overt. National and municipal budget is disposed according to the needs of the majority of the society. Short-term contracts for judges. Infringement of law enforcement officer’s rights. Political mandate is to be abolished in case of changes in party membership. Latvian citizens elect and withdraw authority, political executive power, judicial power. Reformation of election law. Convocation of a new Constitutional assembly. Mixed election system – applicant is allowed to candidate as a member of a political party, as well as an individual. Abolishment of election threshold. Regular referendums. A referendum is to be suggested only after one thousand signatures with notarial certification are collected.

FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

Country stands for a traditional family. Abolishment of public activities performed by people with untraditional sexual orientation. Infringement of the rights of social workers and custody court. Salary, benefits and pension meets the cost of living. Retirement pension and disablement pension are not beneath the actual subsistence level income; they are guaranteed and paid by the country.

EDUCATION, SCIENCE, CULTURE, MEDICINE

Classes in national schools and preparatory educational institutions are held in the Latvian language.  Educational system is competitive, qualitative and moderate. Scientific studies of national importance are supported by the government. Popularization of Latvian traditions and culture. The basic complementary health services are accessible to everyone on time. The government controls the price of medication, medical equipment, production, purchase and realization of the medication.

(Author – Andris Orols)